Γιατι να Προτιμήσετε τα Μονοθέσια Θρανία

Οι σχολικές αίθουσες παραδοσιακά διέθεταν θρανία δύο ή και περισσότερων θέσεων ενώ σπάνια παρατηρούνταν να υπάρχουν μονοθέσια θρανία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το μονοθέσιο θρανίο παγίωσε τη θέση του κατά την διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μάθησης. Η αλλαγή αυτή προκλήθηκε κυρίως από την ανάδειξη της σημασίας της ομαδικής εργασίας ως διαδικασίας μάθησης.

Κατά την ομαδική εργασία, τα μονοθέσια θρανία προσφέρουν την δυνατότητα πολλαπλών σχηματισμών (π.χ. εξάγωνο, τρίγωνο, κύκλος). Ανάλογα με την φύση και την ανάγκη της εκάστοτε άσκησης και του εκπαιδευτικού στόχου που έχει τεθεί από τον διδάσκοντα/την διδάσκουσα. Αντίστοιχα, προσφέρεται ευελιξία ως προς τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών που απαρτίζουν την κάθε ομάδα.

Πλεονεκτήματα που έχουν τα μονοθέσια θρανία

 

Επιπλέον όμως αυτής της διευκόλυνσης, τα μονοθέσια θρανία εξυπηρετούν και άλλους εκπαιδευτικούς στόχους. Οι οποίοι αποτελούν θεμέλια κάθε σύγχρονης διαδραστικής εκπαιδευτικής μεθόδου. Συγκριτικά με τις παραδοσιακές συνθέσεις θρανίων και των κλασσικών διατάξεων, η χρήση μονοθέσιων θρανίων λειτουργεί επικουρικά ως προς την βελτιστοποίηση της δυνατότητας θέασης των μαθητών/τριων προς των διδάσκων/την διδάσκουσα.

Επιπροσθέτως, ο/η εκπαιδευτικός δύναται να κινείται εντός της διδακτικής αίθουσας με μεγάλη ευκολία. Αυτή η συνθήκη επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να έχει αμεσότερη επαφή με όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες. Ουσιαστικά, η χρήση των μονοθέσιων θρανίων καταργεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό των μαθητών. Δηλαδή, μεταξύ αυτών που βρίσκονται στο μπροστά μέρος της αίθουσας και εκείνων που είναι στο πίσω μέρος αυτής. Και αυτό διότι ανάλογα με την διάταξη που θα τοποθετηθούν τα θρανία, δεν θα υφίσταται μπροστά και πίσω μέρος σε μία σχολική αίθουσα.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία, τα μονοθέσια θρανία αποτελούν την βέλτιστη λύση για την επιστροφή των μαθητών/μαθητριών στις εκπαιδευτικές δομές. Σύμφωνα με μελέτη της ομάδας της Alvarium, με τη χρήση μονοθέσιων θρανίων καθίσταται εφικτή η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των μαθητών/μαθητριών. Ενώ ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός μαθητών ανά αίθουσα.

Η ομάδα μας μπορεί να εκπονήσει μία ολοκληρωμένη μελέτη για τον εκπαιδευτικό σας οργανισμό χωρίς χρέωση. Σας βοηθάμε να διαπιστώσετε ποια είναι τα κατάλληλα έπιπλα για τον εκπαιδευτικό χώρο σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του δικού σας. Και φυσικά ανάλογα με τον εκπαιδευτικό σας στόχο.

 

Scroll to Top
info@atwa.gr